Darmowa dostawa od 300,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Regulamin sklepu obowiązujący od 09/04/2024

Regulamin sklepu obowiązujący od 05/01/2023

Regulamin sklepu obowiązujący od 25/06/2021

Regulamin sklepu obowiązujący od 01/01/2021

Regulamin sklepu obowiązujący od 06/10/2020

Regulamin sklepu obowiązujący od 01/06/2020

Regulamin sklepu obowiązujący do 31/05/2020


 

Regulamin sklepu internetowego www.narzedzia24na7.pl obowiązujący od 09/04/2024

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze sklepu internetowego www.narzedzia24na7.pl należącego do spółki DEDRA-EXIM sp. z o.o. z siedzibą w: ul. 3-Maja 8, 05-800 Pruszków, Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000062517, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Regon: 010507375 NIP: 5270204933, Nr rejestrowy BDO: 000021568.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:

• Firefox – wersja 3 + wersja 8 i późniejsze lub

• Chrome – wersja 17 i późniejsze lub

• MSIE - wersja 7 i późniejsze lub

• Opera – wersja 11 i późniejsze lub

• Safari – wersja 5 i późniejsze,

b) dostęp do sieci Internet.

W związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.

3. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

II. Definicje

1. DEDRA-EXIM - spółka DEDRA-EXIM sp. o.o. z siedzibą w: ul. 3-Maja 8, 05-800 Pruszków, Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000062517, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Regon: 010507375 NIP: 5270204933, Nr rejestrowy BDO: 000021568.

2. Dostawa – dostarczenie przez DEDRA-EXIM, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - firma kurierska z którą współpracuje DEDRA-EXIM.

4. Klient – podmiot który dokonuje zamówienia Towaru na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

7. Regulamin – niniejszy Regulamin, w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.narzedzia24na7.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

9. Towar - rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem, zamówiony drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DEDRA-EXIM a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

11. Uprawniony:

a) Konsument

b) osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, na podstawie którego zamawia on Towary na podstawie niniejszego Regulaminu.

III. Zamówienia

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.narzedzia24na7.pl, dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) przewidywanego czasu dostawy.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DEDRA-EXIM Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do odbioru zamówienia oraz zapłaty ceny a także kosztów dostawy podanych w Zamówieniu.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty.

11. Obsługa zamówień realizowana jest w dni robocze w godzinach 8-16.

12. W odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami nie stosuje się art. 662 Kodeksu cywilnego oraz art. 682 Kodeksu cywilnego.

13. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności otrzymywanych przez DEDRA-EXIM Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

14. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

IV. Płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny poprzez wybranie jednego ze sposobów płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego podany w zamówieniu oraz na stronie Sklepu internetowego,

b) system płatności internetowej podanej na stronie Sklepu internetowego,

c) gotówką za pobraniem przy odbiorze Towaru,

d) internetowy system ratalny podany na stronie Sklepu internetowego,

e) internetowy system leasingowy dla Przedsiębiorców podany na stronie Sklepu internetowego,

f) metoda płatności odroczonych.

3. Dla realizacji płatności: system płatności internetowej, internetowy system ratalny, internetowy system leasingowy dla Przedsiębiorców, metoda płatności odroczonych, DEDRA-EXIM korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności Klient zostanie przekierowany na strony internetowe wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.

V. Dostawa towaru

1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze.

2. Dostawa realizowana jest tylko na terenie Rzeczpospolitej Polski.

3. Wysyłka Towaru realizowana jest za pośrednictwem Dostawcy z którym współpracuje DEDRA-EXIM.

4. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w sklepie stacjonarnym w siedzibie DEDRA-EXIM w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie Sklepu internetowego w zakładce Kontakt, po otrzymaniu Informacji drogą mailową o możliwości odbioru zamówienia.

5. Dostawa przesyłki następuje na adres dostawy podany przez Klienta.

6. Koszt dostawy Towarów:

a) przy zamówieniu poniżej 300 zł brutto koszt wysyłki zgodny z aktualnym cennikiem wysyłki ponosi Klient,

b) przy zamówieniu powyżej 300 zł brutto koszt wysyłki nie będzie pobierany.

7. Każda transakcja potwierdzana jest dowodem zakupu paragonem lub fakturą VAT zgodnie z wyborem Klienta. Klient, dokonując zakupu wyraża zgodę na przesłanie dowodu zakupu drogą elektroniczną. Klient otrzyma dowód zakup w wersji papierowej wyłącznie, gdy podczas składania zamówienia, na formularzu zamówienia, zaznaczy opcję otrzymania dowodu zakupu w tej formie.

8. Jeżeli Klient nie odbierze zamówienia i nastąpi zwrot zamówienia do DEDRA-EXIM przez Dostawcę, DEDRA-EXIM zwraca Użytkownikowi uiszczoną wartość zamówienia w terminie 14 dni od dnia zwrotu Towaru do DEDRA-EXIM przez Dostawcę, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, przy czym w przypadku płatności kartą płatniczą - przy wpłatach gotówkowych zwrot pieniędzy nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.

9. DEDRA-EXIM zobowiązuję się do dostarczenia Towarów wolnych od wad.

10. DEDRA-EXIM zapewnia przygotowanie przesyłki w sposób adekwatny do jej zawartości zabezpieczający przesyłkę przed normalnymi działaniami związanymi z Dostawą.

11. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

12. Czas dostawy następuje zgodnie z terminami realizacji określonymi przez Dostawcę.

VI. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient będący Uprawnionym który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie 14 dni w którym wszedł w posiadanie Towaru, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy

2. W celu skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa należy poinformować DEDRA-EXIM o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Uprawniony może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak zastosowanie tego wzoru nie jest wymagane.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby odstępujący Uprawniony wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy DEDRA-EXIM zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jeżeli koszty te zostały pobrane (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Uprawnionego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DEDRA-EXIM), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu Towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował DEDRA-EXIM o odstąpieniu od umowy.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. DEDRA-EXIM może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.

10. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

11. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie Towaru, który został zakupiony przez Klienta w ramach zestawu promocyjnego w którym np. Towary sprzedawane są razem w promocyjnej cenie), zwrotowi podlegają wszystkie Towary, które zostały zakupione przez Klienta wraz ze zwracanym Towarem i stanowiły część takiego zestawu promocyjnego (tj. zwrotowi podlega cały zestaw promocyjny).

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Uprawnionemu w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uprawnionego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Uprawnionego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której Uprawniony wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9) zawartej w drodze aukcji publicznej;

10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uprawnionego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacje

1. DEDRA-EXIM zapewnia, zgodność rzeczy sprzedanej z Umową sprzedaży DEDRA-EXIM jako sprzedawca jest odpowiedzialny względem Uprawnionego, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży.

2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Uprawniony może żądać jego naprawy lub wymiany. DEDRA-EXIM może dokonać wymiany, gdy Uprawniony żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Uprawniony żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Uprawnionego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla DEDRA-EXIM.

3. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla DEDRA-EXIM, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Uprawnionego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

5. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów oraz koszt odbioru Towaru od Uprawnionego ponosi DEDRA-EXIM sp. z . o.o. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, DEDRA-EXIM sp. z o.o. demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

6. Przy sprzedaży między Przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie DEDRA-EXIM o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Postanowienie tego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodność Towary z Umową sprzedaży, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres DEDRA-EXIM. W wypadku Klienta będącego Uprawnionym koszt dostarczenia pokrywa DEDRA-EXIM.

8. DEDRA-EXIM ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez DEDRA-EXIM jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

9. DEDRA-EXIM w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: sklep@narzedzia24na7.pl

3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

IX. Gwarancje

1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta zgodnie z warunkami gwarancji podanymi w karcie gwarancyjnej danego Towaru.

2. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie ogranicza praw Uprawnionego wynikających z rękojmi.

X. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest DEDRA-EXIM sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej: „Administrator”);

2. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie RODO, w szczególności:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na: otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, przesyłanie ankiet służących uzyskaniu opinii na temat zamówienia;

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy (np. realizacji procesu sprzedażowego) oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (np.: realizacja obowiązków informacyjnych);

c) art. 6 ust. 1 lit. c wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. w celu rozpatrzenia reklamacji);

d) art. 6 ust. 1 lit f wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji procesu zamówienia. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody.

4. Twoje dane będą przetwarzane przez okres konieczności do obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia lub przez okres trwania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

5. Twoje dane mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym m.in. usługi serwisu technicznego, hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, firmie kurierskiej. Dostawcy Administratora zobowiązani są do zapewnienia zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie z Administratorem.

6. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie.

8. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@dedra.pl.

9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że, iż przetwarzanie Twoich danych narusza RODO.

10. Sklep internetowy jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Klienta dobrowolnej opinii na temat Zamówienia dokonywanego przez Klienta w Sklepie internetowym. Dane z wypełnionej przez Klienta ankiety, na podstawie jego dobrowolnej zgody, zamieszczane są w serwisie Ceneo.

XI. Opinie

1. DEDRA-EXIM umożliwia wystawianie Klientom Sklepu internetowego opinii o Towarach.

2. Każda opinia zamieszczona w Sklepie internetowym będzie zawierała informację: „potwierdzona zakupem” lub „niepotwierdzona zakupem”. Opinie potwierdzone zakupem pochodzą wyłącznie od Użytkowników, którzy nabyli Towar w Sklepie internetowym.

3. DEDRA-EXIM zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii lub recenzji w całości lub części, w niezbędnym zakresie, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że:

a) Klient nie jest autorem zamieszczonej opinii lub recenzji, w szczególności jeśli skorzystał z opinii lub recenzji autorstwa osoby trzeciej;

b) opinia narusza zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

c) opinia nie odnosi się do zakupionego Towaru;

d) opinia narusza obowiązujące przepisy prawa w tym prawa podmiotów trzecich – w szczególności jeśli ma charakter zniesławiający, narusza dobra osobiste lub stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;

e) opinia lub recenzja nie jest merytoryczna.

XII. Ochrona środowiska

Informacje o:

1. opakowaniach i odpadach opakowaniowych, w tym systemie zwrotu, zbierania, odzysku i recyklingu;

2. zużytych bateriach i akumulatorach

znajdują się w Załączniku 2 – Ochrona środowiska

XIII. Poza sądowe dochodzenie roszczeń przez konsumentów

1. Uprawnieni mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania sporów. Zasady i warunki korzystania tych sposobów rozpatrywania dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także pozarządowych organizacji działających na rzecz ochrony konsumentów.

2. Adresy i dane kontowe ww. instytucji oraz organizacji można znaleźć pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

XIV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wszelkie spory wynikające na tle Regulaminu będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia ugody, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy sąd powszechny. W przypadku Klienta nie będącego Uprawnionym, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby DEDRA-EXIM.


Załącznik 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik 2 - Ochrona środowiska

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2836 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-08
Zamówienie zostało zrealizowane bardzo szybko i otrzymałem wszystko dokładnie to co było zamówione
2024-07-07
Wszystko super polecam
pixel